Hekwerken & Schuttingen

Stalen staanders ipv beton. Uniek en alleen bij D-tection verkrijgbaar!

D-tection is al 18 jaar uw betrouwbare hekwerken en schuttingen leverancier

D-tec­tion hek­wer­ken & schut­tin­gen levert in de gehele regio alle soor­ten kwa­li­ta­tief goede afras­te­rin­gen en schut­tin­gen, (auto­ma­ti­sche) draai- en schuif­poor­ten, bal­kon­hek­ken en repa­reert tevens uw bestaande hek­wer­ken.
D-tec­tion levert aan zowel par­ti­cu­lie­ren als aan bedrij­ven, gemeen­tes en woning­bouw­ver­e­ni­gin­gen. Op onze website krijgt u een goede indruk van ons omvangrijke assortiment.

Een goed hek­werk rond uw woning, bedrijfs­ter­rein, sport­veld of open­baar ter­rein biedt ver­schil­lende voor­de­len. Het te plaat­sen hek­werk en zal er voor zor­gen dat de vei­lig­heid opti­maal gega­ran­deerd is. D-tec­tion plaatst kwa­li­teits­hek­werk tegen een scherp tarief en biedt u als klant een goede ser­vice en een snelle en zeer pro­fes­si­o­nele afhan­de­ling.

Wilt u een ste­vige afras­te­ring om uw eigen­dom te bevei­li­gen of mis­schien een afras­te­ring die onop­val­lend de schoon­heid van uw tuin accen­tu­eert, neem dan con­tact met ons op. D-tec­tion zoekt steeds een opti­maal bevei­li­gings­ni­veau tegen zo laag moge­lijke kos­ten met waar­bij kwa­li­teit , betrouw­baar­heid en zorg­vul­dig­heid voorop staan. Laat u geheel vrij­blij­vend advi­se­ren. Ook voor onder­houds­con­trac­ten van uw bestaande hek­werk bent u bij D-tec­tion aan het juiste adres.